Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Möbelfakta

Möbelfakta-märkta biblioteksmöbler 

 

Möbelfakta är ett svenskt icke-vinstdrivande bolag som sätter standarden för ansvarsfull möbelproduktion genom att säkerställa att produkterna uppfyller stränga miljömässiga, sociala och kvalitetsmässiga krav.

Produkter med Möbelfakta-märkning ska uppfylla kraven enligt standarden ISO 14024. Det innebär att produkterna uppfyller miljökrav som fastställts av en oberoende tredje part och att kraven kontinuerligt skärps och utvecklas ur ett livscykelperspektiv.

Kriterierna baseras på materialval, produktionsprocesser och hänsyn till livscykelns slut. Möbelfakta-märkta produkter är inte bara miljövänliga utan främjar också etiska tillverkningsmetoder.

 

 

Möbelfakta-märkta Halland bokvagn - Plus Design

Möbelfakta-märkta Halland bokvagn - Plus Design

Fördelar med Möbelfakta-märkning

 

När du väljer Möbelfakta-märkta produkter ansluter du dig till våra värderingar om ansvarsfull konsumtion, produktion och kvalitet.

Du kommer att uppnå fördelar som:

 

  • Ansvar för miljön: Möbelfakta garanterar att produkterna uppfyller höga miljöstandarder och minimerar deras påverkan på planeten.
  • Kvalitetssäkring: Varje Möbelfakta-märkt artikel genomgår rigorösa tester för att säkerställa hållbarhet och prestanda, vilket ger långsiktiga lösningar för biblioteksmiljöer.
  • Etisk produktion: Med Möbelfakta säkerställer vi etiska tillverkningsmetoder som stödjer ansvarsfullt inköp av material.

 

För att erhålla Möbelfakta-märkning måste företag och produkter uppfylla följande tre kriterier.

Fakta 

  • Möbelfakta grundades som en kvalitetsmärkning 1972.
  • Möbelfakta är ett oberoende miljömärkningssystem av typ 1.
  • Märkningen omfattar ett brett spektrum av möbelkategorier, inklusive möbler för kontor, skola och offentlig miljö.
  • Kriterierna fastställs av en oberoende tredje part för att öka trovärdigheten.

> Mer om Möbelfakta 

Kvalitet

Hållbara och säkra möbler

Kvalitetsstandarder för möbler utvecklas främst av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och dess tekniska kommitté. I de fall EN-standarder saknas strävar Möbelfakta efter att, där så är möjligt, anpassa sig till internationella ISO-standarder.

Mer om kvalitet

Miljö

Möbler med minimal påverkan

Möbelfaktas miljökriterier är uppdelade i obligatoriska materialkrav och obligatoriska produktkrav. Materialkraven berör främst råvaror och komponenter som används vid tillverkningen av möblerna, medan produktkraven berör de färdiga möblerna.

Mer om miljö

Leverantörskedjor

Medvetna producenter

Möbeltillverkaren måste ta hänsyn till olika sociala och etiska faktorer, inklusive sina skyldigheter gentemot arbetstagarna och förhållandena under hela produktionsprocessen. Grunden för detta tillvägagångssätt baseras på FN:s riktlinjer för "Uppförandekoden".

Mer om leverantörskedjor

 

 

Halland bokvagn


Vår Halland bokvagn - Plus Design är Möbelfaktamärkt, designad för ansvarsfull toppkvalitet.

Denna mångsidiga vagn är utformad med precision och omsorg och kombinerar funktionalitet med miljömedveten design, vilket gör den till en idealisk lösning för bibliotek och skolmiljöer.

Med Möbelfakta-märkning kan du lita på att Halland bokvagn - Plus Design uppfyller de högsta kraven på miljövänliga val.