Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Personuppgiftspolicy


Lammhults Biblioteksdesign AB erbjuder rådgivning och försäljning till ett stort antal privata och offentliga företag på främst biblioteksområdet. Vi levererar helhetslösningar både avseende specifika möbler och tillbehör till dessa, ofta till en och samma kund.

Lammhults Biblioteksdesign AB är skyldigt att skydda sekretess, integritet och åtkomst till våra kunders, leverantörers, samarbetspartners och medarbetares uppgifter, nedan kallade personuppgifter. Vi hyser ett starkt engagemang i att skydda personuppgifter och arbetar ständigt för att se till att vi agerar i enlighet med dataskyddslagstiftningen, även dataskydds-förordningen.

Eftersom vår kundbas avser relationer företag emellan (B-to-B) arbetar vi i första hand med företagsuppgifter och strävar efter att begränsa användningen och registreringen av person-uppgifter till ett absolut minimum.

 

1. ALLMÄNT

1.1
I denna policy om behandling av personuppgifter (”Personuppgiftspolicy”) beskrivs hur Lammhults Biblioteksdesign AB (”LBD”, ”oss”, ”vår/vårt/våra”, ”vi”) samlar in och behandlar uppgifter om dig.

1.2
Policyn avser personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via vår webbplats, www.eurobib.se (”sajten”). Eftersom LBD uteslutande bedriver affärer med företag (B-to-B) kommer dina personuppgifter, däribland din webbshopprofil, att knytas till ditt företags konto hos oss. Lägg märke till att du kan ha kolleger som också har en personlig profil som är knuten till samma företagskonto.

1.3
Lammhults Biblioteksdesign AB er personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. För kontakt med Lammhults Biblioteksdesign, se kontaktuppgifterna under punkt ”7”.


2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

2.1
När du besöker sajten samlar vi bl.a. med hjälp av kakor (se separat policy om s.k. cookies) automatiskt in uppgifter om dig och din användning av sajten, vilken webbläsare du använder och vilka sökord du använder på sajten, din IP-adress och information om din dator.

2.1.1
Syftet är att optimera besökarupplevelsen och sajtens funktion. Denna behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillvarata våra intressen i att förbättra sajten.

2.1.2
Den rättsliga grunden för denna behandling är EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 f.

2.2
När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på sajten via mejl, telefon eller liknande samlar vi in de uppgifter som du själv lämnar, t.ex. namn, mejladress, telefonnummer, betalningsinformation, uppgifter om vilka produkter du köper och ev. har returnerat, leveransönskemål och upplysningar om den IP-adress som beställningen gjorts ifrån, ifall det gäller en order som lagts på sajten.

2.2.1
Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, även att administrera dina rättigheter att returnera och reklamera produkter. Uppgifter om dina köp kan vi också behandla för att uppfylla t.ex. lagstadgade bokförings- och räkenskapsmässiga förpliktelser. Vid köp registreras IP-adressen för att vi ska kunna tillvarata våra intressen och förhindra bedrägeri.

2.2.2
Den rättsliga grunden för denna behandling är EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 a, 6.1 b, 6.1 c och 6.1 f.

2.3
När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev sparar vi uppgifterna om din mejladress.

2.3.1
Syftet är att vi i vårt eget intresse ska kunna skicka nyhetsbrev till dig.

2.3.2
Den rättsliga grunden för denna behandling är EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 f.

3. LÄMNAR LAMMHULTS BIBLIOTEKSDESIGN AB UT DINA UPPGIFTER TILL ANDRA?

LBD lämnar inte ut dina uppgifter till andra i kommersiellt syfte (försäljning, utlåning eller dylikt). Vi delar dina uppgifter med våra samarbetspartners när detta är nödvändigt för att se till att ge dig en optimal köp- och serviceupplevelse.

3.1
LBD överför dina ordrar och personuppgifter (namn, mejladress, telefonnummer från nätbutiken) till LBD:s eget bokföringssystem tillsammans med uppgifterna om det företag du representerar, om företaget inte redan finns i vårt system. Dina personuppgifter knyts till ditt företags konto hos oss i samband med den lagda ordern.

3.2
Uppgifter om ditt namn, din adress, mejladress, telefonnummer och ordernummer samt specifika leveransönskemål lämnas till de samarbetspartners som sköter leverans och montering av de köpta varorna. Uppgifterna används också för att skicka spårningsinformation. Vid köp av icke lagerförda varor kan ovan nämnda uppgifter skickas vidare till tillverkaren eller säljaren av den aktuella varan som i så fall sköter leveransen. Lägg märke till att uppgifter i relevanta fall utbyts mellan våra egna företag för att säkra leverans av de beställda varorna.

3.3
Uppgifter kan överlämnas till externa samarbetspartners som behandlar uppgifterna för vår räkning. Vi använder externa samarbetsparters för bl.a. teknisk drift och förbättringar av sajten, utskick av nyhetsbrev och mejl om ditt omdöme om vårt företag och våra produkter. Dessa företag är personuppgiftsbiträden som behandlar data som vi är personuppgiftsansvariga för på grundval av våra riktlinjer. Personuppgiftsbiträden får inte använda uppgifterna i något annat syfte än att fullgöra avtalet med oss och de omfattas av samma datasekretess. Vi har skriftliga avtal mellan oss och alla personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

3.4
Tre av dessa personuppgiftsbiträden, Google Analytics v/Google LLC., Facebook Inc. och Mailchimp är etablerade i USA. De garantier som krävs för överföring av uppgifter till USA säkerställs genom personuppgiftsbiträdets certifiering enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, jfr dataskyddsförordningens artikel 45.

3.4.1 En kopia av Google LLC:s certifiering hittar du >här

3.4.2 En kopia av Facebook Inc.:s certifiering hittar du >här

3.4.3 En kopia av Mailchimps certifiering hittar du >här

Ny information 16.07.2020:
Den 16 juli 2020 underkände EU-domstolen EU-US Privacy Shield. De europeiska standardavtalsklausulerna (SCC, Standard Contractual Clauses) ger fortsatt en giltig metod för företag att överföra personuppgifter utanför EU/UK.
Ovannämnda parter är alla uppmärksamma på och förpliktigade till att överföra och behandla data i överensstämmelse med SCC. Standardavtalsklausulerna håller på att revideras och Europeiska Dataskyddsstyrelsen har nyligen sänt ut ett antal ofta ställa frågor som bekräftar att den just nu analyserar EU-domstolens beslut och kommer ge vägledning om vad dessa kompletterande regleringar kan bli i framtiden. Ovannämnda parter följer situationen och siktar mot att anpassa sig i överensstämmelse därmed. Tills vidare uppfyller de fortfarande bestämmelserna i EU-US Privacy Shield.

4. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

4.1
För att skapa öppenhet kring behandlingen av dina uppgifter ska vi som personuppgiftsansvariga upplysa dig om dina rättigheter.

4.2 Åtkomsträtten

4.2.1
Du har rätt att när som helst av oss begära upplysningar om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, vilket syfte registreringen har, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter som kan finnas samt upplysningar om var uppgifterna kommer ifrån.

4.2.2
Du har rätt att få dig tillsänt en kopia av de personuppgifter om dig som vi behandlar. Om du önskar en kopia av dina personuppgifter skickar du en skriftlig begäran till eurobib@eurobib.se. Du kan bli ombedd att styrka att du är den du utger dig för att vara.

4.3 Rätten till rättelse i personregister

4.3.1
Du har rätt att få de personuppgifter om dig som är oriktiga korrigerade av oss. Ifall du uppmärksammar fel i de uppgifter om dig som vi har registrerade uppmanas du att skicka en skriftlig begäran till oss så att uppgifterna kan korrigeras.

4.4 Rätten till radering

4.4.1
I vissa fall har du rätt att få några av eller alla dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den utsträckning en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser eller fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

Som företag ingår vi långsiktiga kundrelationer med andra företag med utökad leveransgaranti, bl.a. på våra modulbaserade produkter. För att kunna fullgöra dessa garantier och erbjuda nödvändig service lagrar vi order- och fakturauppgifter samt relevant kommunikation om de levererade produkterna och inredningslösningarna elektroniskt och/eller i ett fysiskt arkiv. I samband med detta fäster vi uppmärksamheten vid att vi inte har möjlighet att separera dina personuppgifter från dessa filer. Våra elektroniska och fysiska arkiv är skyddade mot olovlig användning och våra anställda är utbildade i hantering och skydd av personuppgifter.

4.5 Rätten till att begränsa behandlingen för lagring

4.5.1
I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att endast omfatta lagring, t.ex. om du anser att de uppgifter om dig vi behandlar inte är korrekta. Se punkt 4.4.1. om rätten till radering.

4.6 Rätten till dataportabilitet

4.6.1
I vissa fall har du rätt att få de personuppgifter som du själv tillhandahållit oss utlämnad i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt till att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

4.7 Rätten att göra invändningar

4.7.1
Du har alltid rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

4.7.2
Du har även när som helst rätt att på grund av skäl som rör din personliga situation invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför på grundval av våra berättigade intressen, jfr punkt 2.1 och 2.3.

4.8 Rätten att återkalla samtycke

4.8.1
Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke som du har gett oss för en viss behandling av personuppgifter.

4.9 Rätten att inlämna klagomål

4.9.1
Du har när som helst rätt att inlämna klagomål till: 

Datainspektionen
Drottninggatan 29, plan 5
SE-104 20 Stockholm
Website: www.datainspektionen.se
E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Tel.: +46 08 657 61 00
Fax: +46 08 652 86 52

 

5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1
Uppgifter som inhämtats i samband med köp som du gjort på sajten enligt punkt 2.2 raderas i princip när nätbutiksprofilen varit inaktiv i 3 år. Detta sker efter utgången av det kalenderår du gjorde ditt köp på själva sajten. Det gäller både din personliga profil och orderhistorik. Uppgifter kan dock lagras längre ifall vi har ett berättigat intresse av längre lagring, t.ex. om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Din orderhistorik och dina personuppgifter som enligt 3.1 överförs till LBD:s bokföringssystem förblir enligt punkt 4.4.1 kvar i LBD:s arkiv.

5.2
Uppgifter som insamlats i samband med att du anmält dig till vårt nyhetsbrev raderas när ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev återkallas, såvida vi inte har en annan rättslig grund för att behandla uppgifterna.

 

6. SÄKERHET

6.1
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot att personuppgifter oavsiktligen eller olovligen förstörs, går förlorade, ändras eller skadas samt mot att de kommer till obehörigas kännedom eller används på otillbörligt sätt.

6.2
Endast anställda som har ett verkligt behov av åtkomst till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till dem.

 

7. KONTAKTUPPGIFTER

7.1
Lammhults Biblioteksdesign AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som insamlas via sajten.

7.2
Om du har frågor eller kommentarer till denna Personuppgiftspolicy eller vill utöva någon av dina rättigheter som är beskrivna i punkt 4, kontakta då oss:

Lammhults Biblioteksdesign AB
Odlarevägen 16
SE-226 60 Lund

Tel.: +46 46 31 18 00
Fax: +46 46 32 05 29
E-post: eurobib@eurobib.se

 

8. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

8.1
Ändringar i Personuppgiftspolicyn görs kontinuerligt. Version och datum för uppdatering framgår av punkt 9.1.

9. VERSIONER

9.1
Det här är version 1.1 av Lammhults Biblioteksdesign AB Personuppgiftspolicy daterad 2021-02-25.

 

 

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor till denna Personuppgiftspolicy kontakta oss:

Lammhults Biblioteksdesign AB
Odlarevägen 16, Box 150
SE-221 00 Lund

Tel.: +46 46 31 18 00 
Fax: +46 46 32 05 29
E-post: eurobib@eurobib.se